• Hitta fastighetsmäklare
    Hitta fastighetsmäklare

Allmänna villkor

bostad.yabado.se

Introduktion

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för all användning av bostad.yabado.se (”Appen”), som tillhandahålls av Yabado Stockholm AB. Genom att använda Appen accepterar du dessa Villkor. Om du inte accepterar Villkoren får du inte använda Appen.

Användarkonto

För att använda Appen måste du skapa ett användarkonto. Du ansvarar för att hålla ditt lösenord säkert och för all aktivitet som sker på ditt konto. Om du misstänker obehörig användning av ditt konto ska du omedelbart meddela oss.

Innehåll och användning av Appen

Appen är avsedd för att ge användarna möjlighet att dela och samla information om bostäder, inklusive text och bilder. Användare får endast ladda upp innehåll som de äger rättigheterna till eller har fått tillstånd att använda. Du får inte ladda upp innehåll som bryter mot lagar, regler eller dessa Villkor.

Rättigheter till innehåll

Genom att ladda upp innehåll såsom bilder, texter m.m. till Appen ger du oss en icke-exklusiv, överlåtbar, royaltyfri och världsomspännande licens att använda, kopiera, distribuera och visa innehållet i Appen och i samband med marknadsföring och utveckling av Appen. När Du laddar upp innehåll som bilder, texter m.m. försäkrar du även att du har alla nödvändiga rättigheter och tillstånd som krävs för att bevilja denna licens. Att bilder och texter som du inte har tillstånd av upphovsman att återpublicera i Appen eller på hemsidan bostad.yabado.se inte heller används i någon form i det bild och textmaterial som du publicerar på bostad.yabado.se eller i Appen.

Ansvar för innehåll

Användare ansvarar för det innehåll de laddar upp och delar i Appen. Vi har rätt, men inte skyldighet, att övervaka och granska innehållet och vidta åtgärder om vi anser att det bryter mot dessa Villkor. Vi kan, utan föregående meddelande, ta bort innehåll som vi anser olämpligt eller olagligt, eller som bryter mot tredje parts rättigheter.

Rapportering av kränkande innehåll

Om du anser att något innehåll i Appen bryter mot dina rättigheter eller dessa Villkor, vänligen kontakta oss med en detaljerad beskrivning av problemet, så att vi kan utvärdera och vidta lämpliga åtgärder.

Upphovsrätt och immateriella rättigheter

Allt innehåll och material i Appen, inklusive men inte begränsat till text, grafik, logotyper och mjukvara, är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som ägs av oss eller våra licensgivare. Du får inte kopiera, modifiera, distribuera eller använda sådant innehåll eller material utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

Ändringar av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Villkor när som helst. Ändringar träder i kraft när de publiceras i Appen. Genom att fortsätta använda Appen efter att ändringar gjorts, accepterar du de uppdaterade Villkoren. Om du inte accepterar de ändrade Villkoren, måste du sluta använda Appen.

Ansvarsbegränsning

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, ansvarar vi inte för direkta, indirekta, incidentiella, straffbara eller konsekvensmässiga skador som uppkommer på grund av användningen av eller oförmågan att använda Appen. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, skador på grund av förlust av data, goodwill, intäkter eller andra immateriella förluster.

Användares åldersgräns

För att använda Appen måste du vara minst 18 år gammal. Om du är under 18 år och vill använda Appen måste du ha målsmans tillstånd. Genom att använda Appen bekräftar du att du uppfyller ålderskravet.

Avslutande av användarkonto

Vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt användarkonto och begränsa din åtkomst till Appen om vi anser att du bryter mot dessa Villkor eller agerar på ett sätt som kan skada oss, Appen eller andra användare.

Gällande lag och tvistlösning

Dessa Villkor regleras av och tolkas enligt [landets] lagar. Eventuella tvister som uppstår i samband med dessa Villkor ska lösas genom förhandlingar. Om en tvist inte kan lösas genom förhandlingar, ska den avgöras av behörig domstol i Sverige.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller funderingar angående dessa Villkor, vänligen kontakta oss på: info@bostad.yabado.se

Yabado Stockholm AB 559215-9544

Dessa Villkor uppdaterades 2023