• Hitta fastighetsmäklare
  Hitta fastighetsmäklare

I Sverige är det vanligaste att man bor i ett ägt hus, den boendeformen utgör nästan 39 % av alla bostäder. Den näst vanligaste formen är hyreslägenheter, följt av bostadsrättslägenheter, tillsammans svarar dessa för ca 90 % av bostadsbeståndet. Sedan 1990 har bostadsbeståndet ökat med drygt 28 %, med starkast tillväxt bland bostadsrätter (en ökning med 81 %). Utvecklingen varierar regionalt, med starkare tillväxt i storstäder än i resten av landet. Många kommuner upplever dock bostadsbrist trots ökningen.

Bostadsbestånd och Fördelning: 2022.12.31 (SCB)

Typ av BostadAntalProcent av Totala Bostäder
Äganderätt småhus1 904 682~39%
Bostadsrättslägenhet1 025 598~21%
Hyreslägenhet1 416 302~29%
Övrigt537 218 ~11%
Totalt4 883 800100%

Källa: SCB via Macrobond

Översikt över antalet totala Bostadstyper

Totalt antal Bostäder i Sverige (2023)

Vanligaste boendeformen i Sverige

Småhus med äganderätt är den främsta boendeformen. Detta återspeglar svenska bostadspreferenser där friheten och utrymmet som kommer med ett eget hus värderas högt.

Här är en kort översikt av de populära bostadstyperna i Sverige:

 • Småhus (äganderätt): 39% av hushållen
 • Flerbostadshus (hyresrätt): 29% av hushållen
 • Flerbostadshus (bostadsrätt): 21% av hushållen

Bostad.Yabado Bostadsannonser Svenska Bostadsmarknaden

bostad.yabado Bostadsrätter, Villor och Fritidshus. Över hela landet.

Typer av Boendeformer

I Sverige varierar boendeformer beroende på faktorer som tillgänglighet och efterfrågan. Dessa former reflekterar en mångfald av livsstilar, önskemål och behov.

Småhus

Småhus med äganderätt utgör den största andelen av bostäderna i Sverige. Om du bor i ett småhus äger du oftast bostaden direkt eller genom en tomt med äganderätt. Exempel på småhus inkluderar villor och radhus.

Hyreslägenheter

Om du bor i en hyreslägenhet, innebär det vanligtvis att du har en hyresrätt i ett flerbostadshus. Antalet hyresrätter kan variera beroende på kommun och län, men de står generellt för omkring en tredjedel av alla bostäder.

Bostadsrätter

Bostadsrätterna erbjuder ett alternativ mellan att hyra och att äga. När du förvärvar en bostadsrätt innebär det att du köper rätten att bo i en lägenhet i ett flerbostadshus med bostadsrätt.

Övriga Boendeformer

Utöver de traditionella formerna finns det även specialbostäder som äldreboende och studentbostäder. Andra alternativ inkluderar fritidshus samt olika former av kollektiv och specialbostad.

Hur är det att bo i Studentlägenhet?

Studentbostad beskrivning

 1. Omfattning och Storlek:
  • Mindre Utrymme: Studentlägenheter är ofta mindre med effektivt utnyttjade utrymmen, ofta i form av enkelrum eller studio-lägenheter.
  • Möblering: Många studentlägenheter är delvis eller helt möblerade för att underlätta för studenter som ofta flyttar.
 2. Gemenskap och Socialt Liv:
  • Gemensamma Utrymmen: Det kan finnas gemensamma kök, studieutrymmen och ibland gemensamma vardagsrum, vilket uppmuntrar till social interaktion.
  • Sociala Evenemang: Studentboenden kan organisera evenemang och aktiviteter för att främja en känsla av gemenskap.
 3. Praktiska Aspekter:
  • Kostnad: Hyran är ofta mer överkomlig än vanliga lägenheter, vilket är viktigt för studenter med begränsad budget.
  • Plats: Många studentlägenheter ligger i närheten av universitet och högskolor, vilket gör det lätt att pendla till studier och andra aktiviteter.

Hur är det att bo i Andrahand?

Att bo i andrahand innebär att du hyr en bostad av den som är den första eller primära hyresgästen, ofta kallad förstahandshyresgästen. Det kan innebära att hyra ett rum, en lägenhet eller ett hus. Här är några generella aspekter som ofta är förknippade med att bo i andrahand:

 • Tidsbegränsade Kontrakt:
  • Kortare Hyresperioder: Andrahandshyreskontrakt är ofta tillfälliga eller tidsbegränsade, vilket kan innebära en osäkerhet gällande hur länge du kan bo kvar i bostaden.
 • Kostnad:
  • Hyra: Hyran kan vara högre än för en motsvarande förstahandskontrakt på grund av att förstahandshyresgästen kan ta ut en extra avgift för möblering eller andra bekvämligheter.
 • Regler och Villkor:
  • Hyresvärdens Regler: Som andrahandshyresgäst måste du följa de regler och villkor som ställs upp av både förstahandshyresgästen och fastighetsägaren.
  • Underhåll och Reparationer: Ansvarsfördelningen för underhåll och reparationer bör vara tydligt definierad i hyresavtalet.
 • Möblering och Utrustning:
  • Möblerad eller Omöblerad: Många andrahandshyreskontrakt gäller möblerade lägenheter, vilket kan vara bekvämt om du inte har egna möbler.
 • Säkerhet och Stabilitet:
  • Osäkerhet: Det kan finnas en osäkerhet kring bostadens stabilitet, särskilt om förstahandshyresgästen bestämmer sig för att flytta tillbaka eller av annan anledning säga upp kontraktet.
 • Flexibilitet:
  • Mer Flexibelt: Andrahandshyreskontrakt kan vara mer flexibla än förstahandskontrakt, vilket kan passa dig som inte vill eller kan binda dig för en längre period.
 • Relationen till Förstahandshyresgästen:
  • Kommunikation: Det är viktigt med tydlig kommunikation med förstahandshyresgästen för att undvika missförstånd och konflikter.
 • Juridiska Aspekter:
  • Kontrakt: Det är viktigt att ha ett skriftligt kontrakt som tydligt anger villkoren för hyresförhållandet.
  • Laglighet: I vissa fall kan det finnas restriktioner eller lagar som reglerar andrahandshyra, så det är viktigt att se till att allt går rätt till.
 • Privatliv:
  • Mindre Privat: Om du hyr ett rum i en bostad där förstahandshyresgästen också bor, kan det påverka ditt privatliv och utrymme.

Villkor för inneboende

Demografiska Perspektiv

Här undersöks de demografiska skillnaderna i boendeval, inklusive åldersgrupper och socioekonomiska faktorer.

De olika boendeformerna i Sverige påverkas starkt av demografiska faktorer som ålder, livssituation och kön. Du kan se tydliga trender i hur olika grupper fördelar sig mellan småhus, lägenheter och andra former av boende.

 • Barn och Familj: För familjer med barn är småhus ofta favoriten. Det ger utrymme för barnen att leka och tillgång till en egen trädgård.
 • Ensamstående och Ensamboende: För ensamstående, oavsett kön, kan mindre lägenheter i flerfamiljshus vara ett populärare val, särskilt i städer. Ensamboende tenderar att uppskatta närheten till service och kollektivtrafik som stadsboendet ofta erbjuder.
 • Ensamstående Kvinnor och Män: Det finns en variation mellan män och kvinnor när det gäller boendeval. Statistiken från Statistikmyndigheten SCB visar att ensamstående kvinnor med barn kan prioritera trygghet och närhet till skolor högre än vad ensamstående män gör.
 • Äldre Individer: Sammanboende bland äldre är vanligt, men det finns också en betydande andel äldre som är ensamstående. Många äldre söker boendeformer som kräver mindre underhåll och är lättillgängliga, som lägenheter på nedre våningsplan eller seniorboenden.
 • Övriga Hushåll: I övriga hushållstyper som delade hushåll eller sammanboende utan familjeband, förekommer lägenhetsboenden oftare. Delade lägenheter eller kollektiv kan vara ekonomiskt fördelaktigt och socialt berikande för individer som fortfarande studerar eller nyligen påbörjat sin karriär.

Den historiska utvecklingen visar att det har varit en stadig ökning av småhus som den föredragna boendeformen. Denna trend speglar en långvarig tradition av att värdesätta ägande och privatliv.

När du blickar framåt kan du förvänta dig fortsatta förändringar i boendeformerna i takt med samhällsutvecklingen. Det kan inkludera allt från ännu fler energieffektiva byggnader till smarta hemteknologier som uppfyller framtidens hållbarhetskrav.

Trender och Framtidsutsikter Boendeformer

Trenden med ökningen av bostadsrätter förväntas växa. För att minska Bostadsbristen kan vi förvänta oss att utvecklandet av nya bostäder behövs för att på lång sikt säkerställa människors behov av att bo. Byggandet av nya bostäder behövs även för att uppnå stabil tillväxt. Framtidens boende i Sverige, och dess förväntningar baseras på statistiska data och ekonomiska förutsättningar.

Sammanfattningsvis

Den aktuella statistiken visar att du, om du bor i Sverige, med stor sannolikhet bor i ett småhus eller någon form av flerbostadshus. Dessa boendeformer har format den svenska bostadslandskapet och kommer sannolikt att fortsätta vara en central del av hur du och dina medborgare bor.

För mer detaljerad information om boendeformer i Sverige kan du läsa mer på Statistikmyndigheten SCBs webbplats.

Fråga: Vad är den vanligaste boendeformen i Sverige?

Svar: I Sverige är det vanligaste att man bor i ett ägt hus, som utgör nästan 39 % av alla bostäder.

Fråga: Vilka andra populära boendeformer finns det förutom ägda hus?

Svar: De andra populära boendeformerna är hyreslägenheter, som står för ca 29 %, och bostadsrättslägenheter som utgör ca 21 % av bostadsbeståndet.

Fråga: Vad innebär det att bo i andrahand?

Svar: Att bo i andrahand innebär att du hyr en bostad av den som har förstahandshyresrätt eller äganderätt till bostaden. Detta kan vara en lägenhet, ett rum eller ibland ett hus. Andrahandshyreskontrakt är ofta tidsbegränsade och kan vara mer flexibla men kan också innebära en högre hyra och mindre säkerhet.

Fråga: Hur vanligt är det med svarthyra?

Svar: Det finns ingen officiell statistik för hur utbrett det är med svart uthyrning. Svarthyra uppstår ofta i områden med bostadsbrist, där det är svårt att hitta bostäder, och personer blir desperata nog att acceptera orimliga villkor för att säkra ett boende.

Fråga: Är tredjehandsuthyrning lagligt?

Svar: Det är inte tillåtet att hyra ut en lägenhet i tredje hand utan medgivande från fastighetsägaren. Om du gör det begår du ett kontraktsbrott.

Fråga: Vad är orimlig hyra?

Svar: Orimlig hyra avser en hyresnivå som överstiger vad som betraktas som skäligt och rimligt för en specifik bostad utifrån dess storlek, skick, läge och andra relevanta faktorer.