• Hitta fastighetsmäklare
  Hitta fastighetsmäklare

Uthyrning andra hand skatter


Uthyrning andra hand skatter

Uthyrning andra hand skatter: Allt du behöver veta

Att hyra ut sin bostad i andra hand kan vara en lösning för dig som kanske behöver flytta till en annan ort under en begränsad tid, eller för dig som vill dryga ut dina inkomster med en extra intäkt. Kanske du har ett Attefallshus på tomten som du nu kan tänka dig hyra ut över tid.

Den här artikeln handlar om vad du som uthyrare bör känna till om skatter på hyresintäkter. Uthyrning i andra hand innebär att du som bostadsinnehavare hyr ut hela eller kanske delar av en fastighet, bostadsrätt, hyresrätt eller villa till någon annan, som i sin tur blir hyresgäst i din bostad.

När du hyr ut din bostad i andra hand är det viktigt att du är medveten om de skatteregler som gäller, eftersom detta kan påverka din ekonomi. Beskattningen av en andrahandsuthyrning beror på flera faktorer, såsom hur stor del av bostaden som hyrs ut, uthyrningens längd och om du har särskilda kostnader i samband med uthyrningen.

Tänk på att skattereglerna kan vara komplexa och att det kan vara en god idé att konsultera en expert för att få svar på dina specifika frågor. Samtidigt kan det vara på plats att göra en grundlig genomläsning av de regler och förordningar som gäller för att undvika obehagliga överraskningar när du deklarerar din andrahandsuthyrning. Läs om: Hur andra hands uthyrningen ökar. Svd

Skatteplikt vid andrahandsuthyrning

Generella regler för beskattning av hyresinkomst

När du hyr ut din bostad i andra hand, är det viktigt att känna till att hyresinkomsten kan vara skattepliktig. Skatter och Skatteverket har regler som du behöver följa. I de flesta fall innebär det att du måste deklarera hyresinkomsten och betala skatt på den.

Det finns dock olika regler och undantag, beroende på typen av uthyrning och din situation. För att räkna ut hur mycket skatt du ska betala på din hyresinkomst, subtraherar du dina avdragsgilla kostnader från hyresintäkterna. Exempel på avdragsgilla kostnader kan vara:

 • Reparation och underhåll
 • Fastighetsskatt
 • Försäkringspremier

Särskilda regler för andrahandsuthyrning

Vid andrahandsuthyrning gäller särskilda regler. Om du hyr ut en bostad som du äger, till exempel en villa eller en bostadsrätt, är den skattefria gränsen för inkomster 40 000 kronor per år. Om hyresinkomsten överstiger detta belopp, ska du betala skatt på överskridande del.

Om du hyr ut en hyresrätt i andra hand, är hyresinkomsterna skattefria om du inte tjänar mer än vad det kostar dig att bo på annan plats under uthyrningsperioden. Om dina inkomster överstiger dessa kostnader ska du betala skatt på överskottet. Läs mer här: SKV

Uthyrning andra hand skatter
Skattefri inkomst vid uthyrning: När och hur mycket

Som tidigare nämnts, kan skattefri inkomst vid uthyrning i vissa fall uppnås. För att få skattefri inkomst vid uthyrning av din bostad behöver följande kriterier uppfyllas:

 • Hyresinkomsten måste vara lägre än 40 000 kronor per år om du hyr ut en bostad du äger.
 • Hyresinkomsten måste vara lägre än eller lika med dina kostnader för att bo på annan plats om du hyr ut en hyresrätt i andra hand.

Om skattefri inkomst uppnås, behöver du inte deklarera dessa inkomster till Skatteverket. Det är dock viktigt att du kan styrka uppgifterna vid en eventuell kontroll.

Skatt på Airbnb

Beskattning av inkomster från Airbnb

När du hyr ut din bostad via Airbnb, är det viktigt att ha koll på skatteregler och hur inkomsten från detta påverkar din skatt. Inkomster från uthyrning i andra hand, inklusive Airbnb, är i de flesta fall skattepliktiga och ska deklareras som inkomst av kapital.

För att beräkna din skatt på Airbnb-inkomsten, använd följande steg:

 1. Summera alla intäkter från uthyrningen under året.
 2. Dra av kostnader som är direkt relaterade till uthyrningen, såsom förbrukningsmaterial och rengöring.
 3. Resultatet är din nettoinkomst från uthyrning, som ska beskattas.

Beskattningen på denna inkomst sker enligt följande:

 • Om du hyr ut en bostadsrätt, villa eller fritidshus: 30% skatt på nettoinkomsten upp till 40 000 SEK. Överstiger inkomsten detta belopp, beskattas den med 40%.
 • Om du hyr ut ett rum i din egen bostad (äganderätt eller hyresrätt): Skatt på 30% av hyresinkomsten upp till 20 000 SEK. Överstiger inkomsten detta belopp beskattas den med 40%.

Skatteverkets syn på Airbnb och delningsekonomi

Skatteverket ser delningsekonomi och tjänster som Airbnb som en viktig del av dagens och framtidens ekonomi. Därför har reglerna för beskattning av inkomster från dessa tjänster skärpts för att säkerställa att alla betalar skatt enligt reglerna och att branschen regleras korrekt.

Här är några viktiga punkter att tänka på:

 • Skatteverket samarbetar med Airbnb för att säkerställa att information om skatter och beskattning når ut till värdarna.
 • Du är skyldig att själv rapportera inkomster från Airbnb, då det inte finns något automatiskt rapporteringssystem.
 • Skatteverket genomför regelbundna kontroller och granskningar av inkomster från uthyrning i andra hand, så det är viktigt att deklarera korrekt och ha koll på reglerna.

Genom att ha koll på reglerna, deklarera rätt och betala din skatt på inkomster från uthyrning i andra hand, kan du undvika onödiga böter och problem med Skatteverket.

Skatteverkets kontroll av andrahandsuthyrning

Skatteverkets metoder för att upptäcka olovlig andrahandsuthyrning

Skatteverket arbetar aktivt med att upptäcka och utreda fall av olovlig andrahandsuthyrning. Det är viktigt att du är medveten om följande metoder som Skatteverket kan använda för att upptäcka sådana fall:

 • Granskning av deklarationer: Skatteverket kontrollerar deklarationer för att identifiera eventuell under- eller felrapportering av inkomster från andrahandsuthyrning.
 • Samverkan med myndigheter och företag: Skatteverket kan inhämta information om eventuell olovlig andrahandsuthyrning från andra offentliga myndigheter, bostadsföretag och fastighetsägare.
 • Allmänhetens tips: Skatteverket tar också emot tips från allmänheten om misstänkta fall av olovlig andrahandsuthyrning.

Konsekvenser av att inte rapportera hyresinkomster

Om du hyr ut en bostad i andra hand och inte rapporterar dina hyresinkomster till Skatteverket kan det få följande konsekvenser:

 • Efterkrav: Om det avslöjas att du inte har rapporterat hyresinkomster, kan Skatteverket besluta om skönstaxering och skattetillägg.
 • Böter: Du kan också bli ålagd att betala böter om det bedöms att du medvetet har undanhållit information om dina hyresinkomster.
 • Juridiska följder: Det kan finnas ytterligare juridiska följder beroende på brottets omfattning och allvar.

För att undvika sådana konsekvenser är det viktigt att du rapporterar alla inkomster från andrahandsuthyrning korrekt i din deklaration. Skatteverket har kunskap om uthyrning och utför kontroller för att säkerställa att reglerna följs. Läs om: Hyra ut bostaden.

Svartuthyrning konsekvenser

Risker och potentiella konsekvenser för hyresvärdar och hyresgäster

När du uthyr ditt boende i andra hand utan tillstånd, kallas det för svartuthyrning. Det finns risker och potentiella konsekvenser för både hyresvärdar och hyresgäster:

 • Hyresvärdar riskerar att förlora rätten att hyra ut sin bostad eller få höga böter.
 • Hyresgäster kan hamna i en osäker bostadssituation, riskera att bli av med sitt boende eller tvingas betala höga skatter och avgifter.

Hyresvärdar:

 • Böter och andra påföljder från myndigheterna
 • Förlorad rätt att hyra ut i andra hand
 • Skadeståndsansvar för eventuella olagliga handlingar av hyresgästen

Hyresgäster:

 • Osäker bostadssituation och risk för vräkning
 • Eventuella skatter och avgifter att betala
 • Svårigheter att få nytt boende på grund av oseriöst hyresförhållande

Skatteverkets arbete mot svartuthyrning

För att motverka svartuthyrning arbetar Skatteverket aktivt med att kontrollera och utreda misstänkta fall av olovlig andrahandsuthyrning. Du bör vara medveten om att:

 • Skatteverket kan kräva att du redovisar dina inkomster från uthyrningen om du hyr ut din bostad i andra hand.
 • Om du inte redovisar dina inkomster kan du bli skattskyldig och riskerar skattetillägg och andra påföljder.
 • Skatteverket samarbetar med andra myndigheter, såsom Kronofogden och polisen, för att motverka svartuthyrning och säkerställa att regler för andrahandsuthyrning följs.

För att minimera riskerna och konsekvenserna av svartuthyrning är det viktigt att du följer reglerna för andrahandsuthyrning och ansöker om tillstånd när det krävs.

Skatteverkets fokusområden och samarbete med andra myndigheter

Skatteverkets prioriteringar och strategier för att bekämpa skattefusk

När det gäller uthyrning av bostad i andra hand har Skatteverket fokus på att bekämpa oskattade inkomster och skattefusk. För att uppnå detta har de utformat prioriteringar och strategier. Här är några av dem:

 • Ökad kontroll och uppföljning av deklarationer från personer med inkomster från uthyrning i andra hand.
 • Användning av digitala verktyg och metoder för att effektivisera kontroller och fånga upp eventuell skattefusk.
 • Ökad informationsspridning och medvetenhet om skatteregler kring uthyrning i andra hand.

Samarbete mellan skatteverket, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar

För att förbättra kontrollen och minimera skattefusk inom uthyrning av bostäder i andra hand, samarbetar Skatteverket med andra aktörer som hyresvärdar och bostadsrättsföreningar. Dessa samarbeten syftar till att:

 • Skapa gemensamma rutiner för rapportering av uthyrning och inkomster från andrahandsuthyrning.
 • Utbyta information och erfarenheter om misstänkta fall av skattefusk eller oskattade intäkter.
 • Erbjuda utbildning och stöd i skattefrågor kopplade till uthyrning i andra hand, så att hyresvärdar och bostadsrättsföreningar kan agera mer proaktivt och informera sina medlemmar om skyldigheter och regler.

Genom dessa fokusområden och samarbeten arbetar Skatteverket aktivt för att minska skattefusk inom uthyrning av bostäder i andra hand och därmed säkerställa en rättvis och korrekt beskattning av alla bostadsuthyrare.

Hur skatteverket kan se Airbnb

Skatteverkets metoder för att upptäcka oredovisade Airbnb-inkomster

Skatteverket kan använda flera metoder för att upptäcka oredovisade inkomster från uthyrning via Airbnb. De kan till exempel:

 • Granska din deklaration noggrant
 • Jämföra dina inkomster med liknande fastigheter i området
 • Be om information och samarbeta med andra myndigheter och organisationer

Det är viktigt att vara medveten om dessa metoder, så att du kan förstå riskerna med att inte rapportera inkomster från uthyrning i andra hand korrekt.

Vikten av att rapportera Airbnb-inkomster korrekt

Att rapportera dina Airbnb-inkomster korrekt är viktigt av flera anledningar. För det första, underlåtenhet att rapportera dessa inkomster kan leda till påföljder från Skatteverket, såsom böter eller skattetillägg. För att undvika sådana konsekvenser bör du:

 1. Deklarera alla inkomster från uthyrning i andra hand (inklusive Airbnb)
 2. Se till att du har korrekta uppgifter om hyresintäkter och kostnader relaterade till uthyrningen
 3. Kontrollera att du använder rätt skattesats för att beräkna skatten på dina Airbnb-inkomster

Att följa dessa steg hjälper dig att undvika problem med Skatteverket och se till att du betalar rätt skatt på dina inkomster uppkomna genom uthyrning av bostad i andra hand, inklusive Airbnb.

Tips för att följa skatteregler vid andrahandsuthyrning

När du hyr ut din bostad i andra hand är det viktigt att följa skattereglerna. Här följer några tips för att undvika problem och se till att du rapporterar allt korrekt till Skatteverket.

Checklista för att rapportera hyresinkomster korrekt

För att rapportera din hyresinkomst korrekt till Skatteverket är det bra att följa denna checklista:

 1. Ta reda på vilken typ av bostad du hyr ut: bostadsrätt, villa eller hyresrätt.
 2. Bestäm hyresperioden, och kontrollera om du behöver tillstånd från bostadsrättsföreningen eller hyresvärden för att hyra ut i andra hand.
 3. Jämför din hyresinkomst med Skatteverkets schablonavdrag (för närvarande 40 000 SEK) för att se om du behöver betala skatt på hela inkomsten eller bara en del.
 4. Om du behöver betala skatt på hyresinkomsten, rapportera den i din inkomstdeklaration under andra inkomster av kapital.
 5. Beakta eventuella utgifter som du kan dra av från hyresinkomsten, till exempel reparationskostnader, avgifter och räntor.

Att ha en öppen dialog med skatteverket vid osäkerhet

Om du känner dig osäker på hur du ska rapportera din hyresinkomst eller vilka avdrag du kan göra, rekommenderas att ha en öppen dialog med Skatteverket. De kan hjälpa dig att förstå skattereglerna och hur de tillämpas på din situation. För att göra det kan du göra följande:

 • Besök Skatteverkets webbplats och läs deras information om andrahandsuthyrning och skatter.
 • Ring Skatteverket och förklara din situation, så kommer de att guida dig genom processen.
 • Om du fortfarande känner dig osäker, överväg att anlita en skatterådgivare eller en jurist som specialiserar sig på skatter för att hjälpa dig.

Genom att följa dessa tips och ha en öppen kommunikation med Skatteverket kommer du att känna dig mer säker på att du följer skattereglerna korrekt när det gäller att hyra ut din bostad i andra hand.

FAQ 7 vanliga frågor och svar

Vad är uthyrning i andra hand?

Svar: Uthyrning i andra hand innebär att du hyr ut din bostad till någon annan under en begränsad tid. Du som hyr ut är fortfarande ansvarig för bostaden och för att betala hyran till din hyresvärd.

Vad behöver man tänka på när det gäller skatter och uthyrning i andra hand?

Svar: När du hyr ut i andra hand kan eventuella inkomster från hyresintäkter vara skattepliktiga. Du måste rapportera dessa intäkter i din deklaration och betala skatt på dem enligt gällande marginalskatt.

Finns det några skattereduktioner för uthyrning i andra hand?

Svar: Ja, det finns en skattereduktion för uthyrning av privatbostad. Den innebär att du kan dra av en viss summa av dina inkomster från uthyrningen innan du betalar skatt på dem. Skattereduktionens belopp beror på hur mycket du hyr ut och din bostads totala yta

Hur rapporterar jag inkomster från uthyrning i andra hand i deklarationen?

Svar: Du rapporterar inkomsterna från uthyrningen i din deklaration under inkomst av kapital. Om du är osäker på hur du ska göra kan du konsultera en skatterådgivare eller Skatteverkets hemsida för mer information.

Kan man hyra ut sin bostad hur länge som helst i andra hand?

Svar: Nej, det finns regler och begränsningar för hur länge man får hyra ut sin bostad i andra hand. För att få hyra ut i andra hand måste du ha ett giltigt skäl, såsom arbete eller studier på annan ort. Dessutom kan hyresvärdens tillstånd krävas och uthyrningsperioden kan vara begränsad.

Måste jag informera min hyresvärd om uthyrningen?

Svar: Ja, du bör alltid informera din hyresvärd om att du planerar att hyra ut din bostad i andra hand. Enligt hyreslagen krävs oftast hyresvärdens tillstånd för att få hyra ut.

Vilket ansvar har jag som uthyrare gentemot min hyresgäst?

Svar: Som uthyrare är du ansvarig för att se till att bostaden är i gott skick och att alla nödvändiga reparationer genomförs. Du måste också se till att hyran kommer in i tid och att den betalas vidare till din hyresvärd.

Sammanfattning

I denna artikel får du lära dig om de viktigaste aspekterna av att hyra ut din bostad i andra hand samt hur det påverkar beskattning av dina inkomster. Några nyckelpunkter att tänka på är:

 • Regler och lagar kring andrahandsuthyrning
 • Skattekonsekvenser av att hyra ut i andra hand
 • Tips för att navigera inom regler och skatter kring andrahandsuthyrning

Betydelsen av att följa skatteregler vid andrahandsuthyrning

Att förstå och följa skatteregler är avgörande för att undvika eventuella problem med Skatteverket och för att garantera en smidig upplevelse när du hyr ut din bostad i andra hand. Några aspekter att beakta inkluderar:

 1. Undersök om din inkomst från andrahandsuthyrning är skattepliktig: Se upp med eventuella undantag som kan påverka din specifika situation.
 2. Håll noggranna register över dina intäkter och utgifter som rör andrahandsuthyrningen: Detta underlättar när det är dags att deklarera och betala skatt.
 3. Känn till relevanta avdrag och rättigheter som hyresvärd: Genom att sätta dig in i dina rättigheter som hyresvärd kan du maximera dina avdrag och minimera din beskattningsbara inkomst från andrahandsuthyrningen.

Blanda inte ihop personlig ekonomi och ekonomi för uthyrningen: För att underlätta redovisningen och skatt hanteringen, separera dina personliga finanser och finanser för uthyrningen.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa att din andrahandsuthyrning är laglig och i linje med skatteregler, vilket ger dig större trygghet och minskar risken för oväntade kostnader eller problem.