• Hitta fastighetsmäklare
  Hitta fastighetsmäklare

Vad är ett Servitut


Servitut

Vad är ett Servitut: Enkel Förklaring och Exempel

Servitut är en rättighet som beviljas till en person eller organisation att använda en annan persons fastighet för ett specifikt syfte. T.ex. som rätten att använda någon annans brunn eller förbud att skymma sjöutsikten med planterade träd, det är exempel på vad ett servitut kan reglera. Syftet kan i bland vara enkelt, som att gå över någons mark, eller mer komplext, som att installera och använda elledningar över ett bostadsområde.

Det finns två primära kategorier: positiva och negativa servitut. Ett positivt servitut innebär att du har rätten att använda någon annans mark på ett visst sätt, medan ett negativt servitut innebär att du har rätten att begränsa användningen av din egen fastighet för att skydda det från skada eller störningar från omgivningen. Det är viktigt att känna till dessa koncept eftersom de kan påverka dina rättigheter och skyldigheter som fastighetsägare.

Alla servitut ska vara juridiskt fastställda och registrerade, vilket innebär att du som fastighetsägare eller nyttjandehavare har ett tydligt ansvar att följa servitutets regler och bestämmelser. Genom att förstå servitutens grundläggande koncept och vilka rättigheter och skyldigheter de innebär kan du säkerställa att du använder och skyddar din fastighet korrekt.

Definition och juridisk innebörd

Ett servitut är en rättighet som ligger på en fastighet till förmån för en annan fastighet. Det innebär att du som ägare till en fastighet kan ha rättigheter över en annan persons fastighet, exempelvis för att använda vägen eller ha tillgång till vatten. Servitutet innebär en förpliktelse för fastighetsägaren att tåla att du utövar din rättighet på deras mark.

Servitut kan delas in i två typer, personliga och reella:

 • Personliga servitut är bundna till dig som person, t.ex. rätten att använda en granngårdsbrunn.
 • Reella servitut är bundna till fastigheten, t.ex. väg eller vattenledning, och följer med fastigheten vid ägarbyte.

Historiska och juridiska aspekter

Servitut har funnits i flera hundra år och har sin grund i romersk rätt. Med tiden har rättigheterna utvecklats och anpassats efter samhällets förändringar. I Sverige regleras servitut genom Jordabalken (JB), huvudsakligen i 7 kapitlet. Enligt JB kan servitut bildas genom avtal eller expropriation, det vill säga tvångsinlösen.

För att bilda ett servitut genom avtal krävs skriftligt avtal mellan dig och den andra fastighetsägaren. Avtalet bör innehålla en tydlig beskrivning av vad servitutet innebär och vilken nytta du får. Det är även viktigt att servitutet registreras hos Lantmäteriet för att gälla mot tredje man, dvs. en potentiell blivande ägare av fastigheten.

Vid expropriation beslutar domstolen om servitutet och ersättning till fastighetsägaren. Det sker oftast i samband med allmänna intressen, exempelvis byggnationer av vägar och järnvägar.

Så vad menas med ett servitut? Kortfattat är det en rättighet över en annan fastighet som kan vara personlig eller kopplat till din egen fastighet. Glöm inte att dokumentera överenskommelsen och registrera den hos Lantmäteriet för att säkerställa dina rättigheter.

Servitut

Typer av servitut

Vägservitut

Ett vägservitut är en rättighet som ger en fastighetsägare rätt att använda en annan fastighets väg för att komma åt sin egen. För att veta om det finns ett vägservitut, bör du kontrollera fastighetsregistret. Om du är osäker på vem som ansvarar för vägens underhåll, kolla avtalet mellan parterna. Vanligtvis är det fastighetsägaren som ansvarar för underhållet.

Ledningsrättigheter

Ledningsrättigheter är en typ av servitut som ger en part rätt att dra ledningar för gas, vatten, eller el på en annan fastighets mark. Om det finns ledningsrättigheter på din fastighet, kan det påverka försäljningen då de kan minska fastighetens värde. Det är viktigt att noggrant undersöka eventuella ledningsrättigheter och hur de påverkar dig innan du köper eller säljer en fastighet.

Avloppsservitut

Ett avloppsservitut är en rättighet för en fastighetsägare att ha sitt avloppssystem kopplat till sig en annan fastighets avloppssystem. Detta kan innebära att ledningar dras över någon annans mark, eller att gemensamma reningsverk används. I likhet med andra servitut, vid försäljning av en fastighet bör köparen vara medveten om dessa rättigheter och eventuella kostnader som kan följa. När det gäller parkering på en väg med servitut, är det viktigt att följa gällande avtal och regler.

Skapandet av ett servitut

Avtal och registrering

När det gäller att skapa ett servitut, är det viktigt att förstå att avtal och registrering är två avgörande faktorer. Du måste ingå ett avtal, vanligtvis kallat avtalsservitut, där parterna (härskande och tjänande fastighet) kommer överens om villkoren. Efter att avtalet är undertecknat ska det registreras hos Lantmäteriet för att bli officiellt erkänt. Läs mer här: Lantmäteriet.

Formella krav

För att ett servitut ska vara giltigt måste det uppfylla vissa formella krav. Dessa inkluderar en tydlig och detaljerad beskrivning av rättigheten, syftet med servitutet samt vem som ska ta ansvaret för underhåll och kostnader. Kan servitut vara muntliga? Nej, det rekommenderas inte eftersom det kan leda till framtida dispyter och problem.

Rättigheter och begränsningar

När det gäller rättigheter och begränsningar finns det några grundläggande aspekter att förstå. Ett servitut ger en part (gäldenären) rättigheter att använda en annan parts (borgenärens) fastighet på ett visst sätt.

Vilka rättigheter och begränsningar kan omfattas?

Rättigheterna kan variera beroende på avtalet mellan parterna. Exempel på rättigheter som kan omfattas av ett servitut inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Rätt att passera över en grannes mark
 • Rätt att använda en gemensam väg
 • Rätt att gräva på en annan persons fastighet för att installera en vattenledning
 • Rätt att hänga tvätt på en grannes fastighet

Vad får man göra på ett servitut?

Vad du får och inte får göra beror på de specifika rättigheterna som beviljas i avtalet. Det är viktigt att noggrant läsa och förstå villkoren i avtalet för att veta vad som är tillåtet. I allmänhet, så länge dina handlingar ligger inom ramen för servitutets rättigheter och inte orsakar oöverkomligt hinder för borgenären, bör det vara acceptabelt.

Får man bygga på ett servitut?

Möjligheten att bygga på ett servitut beror på avtalets villkor och syfte. I vissa fall kan det vara tillåtet medan det i andra fall kan vara förbjudet eller kräva borgenärens godkännande.

Ändringar och borttagning av servitut

Det är viktigt att förstå att det kan vara en komplicerad process och att det finns juridiska krav som måste följas. För att ändra eller ta bort i avtalet krävs ofta samtycke från både den part som innehar servitutet och den part som är betjänad av servitutet. Det innebär att du måste komma överens med den andra parten för att genomföra en ändring eller avlägsnande.

För att inleda processen för ändringar, kan du:

 1. Kontakta en jurist som kan ge råd och vägledning.
 2. Diskutera dina önskemål och motiveringar med den andra parten.
 3. Om ni båda samtycker, ta kontakt med en lokal myndighet eller fastighetsregistreringsenheten för att få mer information om vilka dokument och ansökningar som kan behövas för att genomföra ändringen.

Det är viktigt att följa de juridiska steg som beskrivs ovan och att söka professionell hjälp om du är osäker på hur du ska gå tillväga.

Konsekvenser och betydelse av servitut

Hur mycket kostar ett servitut?

Kostnaden för att upprätta ett servitut varierar beroende på flera faktorer, såsom typ av servitut, den aktuella fastighetsmarknaden och omfattningen av arbetet som krävs för att formalisera överenskommelsen. Det bästa sättet att få en uppfattning om hur mycket det kan kosta är att konsultera en juridisk expert som kan ge råd om den specifika situationen.

Hur påverkar ett servitut fastighetens värde?

Positiva servitut, såsom rätt till vatten eller väg, kan öka fastighetens värde eftersom de ger nödvändiga resurser och tillgänglighet. Negativa servitut, å andra sidan, som begränsar användningen av fastigheten eller kräver att du ger tillgång till andra, kan göra fastigheten mindre attraktiv för potentiella köpare. Läs om: Utan mäklare.

Vilka är de vanligaste frågorna och problemen?

 • Gränser och utsträckning: Det kan vara svårt att veta exakt var servitutet gäller och hur stor yta det omfattar. Det kan orsaka konflikter mellan grannar.
 • Underhåll och skötsel: Det kan finnas oklarheter kring vilka skyldigheter fastighetsägaren har för att underhålla och sköta servitutet. Det är viktigt att dessa skyldigheter tydligt framgår i avtalet.
 • Användning: Det kan uppstå problem om en fastighetsägare vill använda servitutet för något annat än det ursprungliga syftet. Det kan krävas en ändring av avtalet.
 • Ny ägare: Om fastigheten byter ägare, kan det hända att den nya ägaren inte är medveten om servitutet eller inte vill följa det.
Servitut

Hur kan man ansöka om att få ett servitut?

Om du behöver ett servitut för din fastighet eller om du vill ändra ett befintligt, finns det en process att följa:

 1. Kontakta en jurist eller lantmätare: De kan hjälpa dig att förstå hur den legala processen fungerar.
 2. Undersök din fastighetsbeteckning: Detta kan hjälpa dig att avgöra om det redan finns några servitut kopplade till din fastighet.
 3. Förhandlingar med berörda parter: Om du behöver ett servitut över en annan fastighet, måste du förhandla med den fastighetsägaren.
 4. Upprätta avtal: Ett skriftligt avtal som beskriver servitutet är nödvändigt. Det är rekommenderat att söka juridisk hjälp för att säkerställa att avtalet uppfyller alla lagkrav.
 5. Ansökan till Lantmäteriet: För att servitutet ska bli formellt registrerat och skyddat måste du ansöka om det hos Lantmäteriet. De kan även hjälpa dig med eventuella frågor du må ha om processen.

Råd och rekommendationer

Här kommer några råd och rekommendationer:

 1. Förstå innebörden: Det är avgörande att du förstår vad ett servitut innebär och hur det kan påverka din fastighet. Läs noga igenom det juridiska avtalet och överväg att konsultera en jurist om du är osäker.
 2. Granska servitutets omfattning: Se till att du vet exakt vilka delar av fastigheten som omfattas. Undersök noga syftet, och eventuella begränsningar.
 3. Skötsel och underhåll: Ta reda på vem som ansvarar för underhåll och skötsel. Du bör också vara medveten om eventuella kostnader som kan uppstå i samband med detta.
 4. Försäkra dig om att servitutet är registrerat hos Lantmäteriet: Detta skyddar både dig och den andra parten om det skulle uppstå några tvister.
 5. Överväg framtida behov: Fundera på hur servitutet kan påverka framtida användning av fastigheten.
 6. Kommunicera med inblandade parter: Ha en öppen dialog med den andra partens representanter. Det kan vara behjälpligt när det gäller att förstå varandras behov och önskemål.

FAQ 7 Vanliga frågor och svar

Vad är ett servitut?

Svar: Ett servitut är en rättighet eller nyttjanderätt som gäller mellan fastigheter. Det innebär att en fastighet får använda en annan fastighets mark eller resurser på ett visst sätt. Servitutet är knutet till fastigheterna och gäller oavsett ägarbyte.

Vilka typer av servitut finns det?

Svar: Det finns två huvudtyper: officiellt och kontraktsenligt servitut. Officiella servitut beslutas av Lantmäteriet som registrerar det i fastighetsregistret. Kontraktsenliga servitut är avtal mellan markägarna och skapas utan inblandning av Lantmäteriet.

Hur skapas ett servitut?

Svar: För att skapa ett officiellt servitut, ansöker du hos Lantmäteriet genom att fylla i en ansökan och betala en ansökningsavgift. För att skapa ett kontraktsenligt servitut, upprättar du ett skriftligt avtal med den andra fastighetsägaren.

Hur lång tid gäller ett servitut?

Svar: Servitut kan vara antingen tidsbegränsade eller eviga. Om ingenting annat anges i servitutet, gäller det för evigt.

Kostnader kopplat till ett servitut?

Svar: Kostnader kan variera beroende på typ av servitut. För officiella servitut är det en ansökningsavgift hos Lantmäteriet och eventuellt en avgift för att få servitutet upphävt. För kontraktsenliga servitut är kostnaderna i huvudsak kopplade till förhandlings- och avtalskostnader

Kan jag överklaga ett servitut?

Svar: Ja, du kan överklaga beslut om officiella servitut genom att skicka in en skriftlig överklagan till Lantmäteriet inom tre veckor från det att beslutet meddelats

Hur upphävs ett servitut?

Svar: För att upphäva ett officiellt servitut, ansöker du hos Lantmäteriet. För att upphäva ett kontraktsenligt servitut, träffar du ett skriftligt avtal med den andra fastighetsägaren där ni kommer överens om att upphäva det. Om avtalet inte går att uppnå, kan du försöka få det upphävt genom att gå till domstol.

Sammanfattning

Ett servitut uppkommer oftast för att lösa praktiska behov, såsom tillgång till vägar, parkering eller andra faciliteter.

Några viktiga aspekter att tänka på

 • Om ett servitut är inskrivet i fastighetsregistret, vilket ger det juridisk bindande status.
 • Vilka rättigheter som tillkommer den tjänande eller härskande fastigheten och hur dessa rättigheter kan utövas.
 • I vilken utsträckning du som fastighetsägare kan ändra eller avsluta ett servitut och vilka konsekvenser det kan få.

Sammanfattningsvis är servitut en viktig del av fastighetsägandet som påverkar både tjänande och härskande fastigheter. Genom att förstå funktion och innebörd kan du som fastighetsägare agera på ett lämpligt och lagligt sätt i förhållande till omgivande fastigheter och deras respektive ägare.