• Hitta fastighetsmäklare
    Hitta fastighetsmäklare

Inneboende bostadsrätt


Inneboende bostadsrätt

Inneboende och extra inkomster

I den här artikeln går vi igenom vad kan man göra för att dryga ut intäkterna och hur gör man om man vill hyra ut ytor och utrymmen som man inte använder. Kanske du har du en stuga på tomten, ett garage eller en källare som inte används. Varför inte förvandla tomma ytor till en mysig minibostad som kan hyras ut till den som behöver.

Uthyrning bostad inneboende ökar

Alla former av andrahandsuthyrning har ökat kraftigt det senaste året. Men det som ökar lite extra är annonsering efter inneboende som från januari i fjol till januari i år ökade med 90 procent på Blocket. Det berättade Dagens industri den gångna veckan.

Enligt Fredrik Strömsten, bostadsexpert på Blocket Bostad, är uthyrning av rum i hyresrätter kraftigt överrepresenterad vilket tolkas som att hyresgästernas privatekonomi blivit särskilt sårbar på grund av inflationen.

Fakta | Inreda ytterligare en bostad

Enligt Boverkets byggregler krävs det i vissa fall bygglov eller anmälan för att inreda ytterligare bostad. Oavsett om åtgärden kräver bygglov eller anmälan måste den nya och den befintliga bostaden fortfarande uppfylla de tekniska egenskapskraven enligt Boverkets byggregler, BBR.

För att inreda en ytterligare bostad utan bygglov måste vissa förutsättningar vara uppfyllda, såsom att det ska finnas ett befintligt enbostadshus, åtgärden inte genomförs i ett särskilt värdefullt bebyggelseområde eller inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret och att åtgärden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

När man inreder en ny bostad måste det alltid finnas utrymmen för funktioner som sömn och vila, matlagning, måltider, personhygien, daglig samvaro och förvaring. Dessa krav på bostadens utformning finns i Boverkets byggregler.

Inneboende bostadsrätt

Inneboende rättigheter

Den som hyr in sig i någon annans bostad eller hyr en separat del av någon annans bostad har rättigheter.

Vad är inneboende och vad är andrahandsuthyrning?

Som inneboende hyr man normalt sett ett rum i någons bostad och har delad tillgång till gemensamma utrymmen som kök och badrum. Som inneboende är man mer utsatt vad gäller rättigheter i och med att man bor i någon annans bostad. Båda parterna får i dessa lägen göra avkall på självständighet och frihet i hemmet. Som inneboende räknas också uthyrningsdelar om dessa ligger i direkt anslutning till den egna bostaden. För att en uthyrning del ska anses vara en egen boenhet ställs krav som motsvarar de krav som gäller för en vanlig bostad, t.ex. avseende tillgång till faciliteter (kök, badrum, vilorum), takhöjd, brandsäkerhet, tillgänglighet, nödutgångar, ventilation, inomhusklimat, ljusinsläpp etc.

Att hyra i andra hand innebär att en person hyr ut en komplett bostad till en andrahandshyresgäst. Detta betyder att andrahandshyresgästen har exklusiv och självständig rätt att nyttja utrymmet. Att ha en inneboende, som alltså hyr ett rum eller en del av en bostad, ska alltså inte blandas ihop med att hyra ut i andrahand.

Skillnaden mellan inneboende och andrahandsuthyrning

Ibland kan det vara svårt att veta var gränsen går mellan andrahandsuthyrning och att ha en inneboende. Detta gäller särskilt om förstahandshyresgästen bor på annat håll och någon annan (du) bor i lägenheten samtidigt som förstahandshyresgästen ändå gör gällande att det är frågan om ett inneboende.

Förstahandshyresgästen (som står på kontraktet eller som innehar bostadsrätten) måste i sådana fall kunna bevisa att han eller hon inte i praktiken avhänt sig kontrollen över lägenheten. Att t.ex. ett av lägenhetens rum är plomberat och inte tillgängligt för den inneboende är normalt sett inte tillräckligt som bevis på att förstahandshyresgästen sällan eller aldrig vistas i lägenheten och det räknas därmed i normalfallet som en andrahandsuthyrning.

Med uthyrning jämställs upplåtelser som sker utan att någon hyra tas ut, dvs. gratisupplåtelser. I normala fall är det upp till förstahandshyresgästen att bestämma vilken typ av uthyrning det är frågan om och det är viktigt att detta klargörs i hyreskontraktet. Om det är oklart vad som gäller kan det uppstå konflikter och juridiska tvister.

Vilka lagar gäller vid inneboende och andrahandsuthyrning?

Om du hyr ett rum från någon som har en hyresrätt, alltså har ett hyreskontrakt för sin bostad, reglerar Hyreslagen (12 kap Jordabalken) ert kontrakt. Detta gäller oavsett om din hyresvärd har kontrakt med fler än dig för andra rum i bostaden.

Om du hyr ett rum i en bostadsrätt eller villa är det lite mer komplicerat. Om du är den ende som hyr ett rum av din hyresvärd regleras detta av Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad. Om din hyresvärd skulle hyra ut till fler än en person gäller Lagen om uthyrning av egen bostad för den första överenskommelsen, men för den andra person som skriver kontrakt med hyresvärden gäller Hyreslagen. Om din hyresvärd skulle hyra ut rum till tre olika personer eller fler gäller Hyreslagen för alla kontrakt.

Inget godkännande krävs

Din hyresvärd behöver inte ha tillstånd för att hyra ut till dig som inneboende, oavsett om hen hyr ut rum i en hyresrätt, en bostadsrätt eller i ett hus.

Rimlig hyra

Hyran ska vara skälig och i allmänhet räknar man med att den inneboende betalar samma andel av hyran som den andel av lägenheten som du har tillgång till. Till detta kan läggas kostnad för den andel av el, bredband och dylika utgifter som hyresgästen använder. Om uthyrningen endast berör ett rum eller en del i en privatbostad/bostadsrätt kommer Hyresnämnden inte finna det rimligt att hyresgästen betalar lika stor hyra som denna hade gjort om man hyrde hela bostaden.

En skälig hyra för en inneboende bör bestämmas utifrån hur stor procentuell del av bostaden hyresgästen bor på eller använder. Den som hyr ut ska alltså inte kunna tillgodogöra sig mellanskillnaden mellan den hyra som han eller hon själv för tillfället betalar och skälig hyra.

Deposition

Din hyresvärd kan begära en depositionsavgift från dig, vilken enligt Akademisk kvarts villkor inte får överstiga en månadshyra. Depositionen fungerar som en säkerhet för hyresvärden så att t.ex. nycklar lämnas tillbaka vid utflytt eller att lägenheten sköts om ordentligt. Tänk på att det ska framgå i kontraktet vad depositionen gäller så att du som hyresgäst vet vad du är skyldig att fullgöra för att återfå dina pengar. Om det inte framgår i kontraktet vad depositionen gäller bör du inte betala depositionen.

Hemförsäkring

Akademisk kvart rekommenderar alltid att hyresgästen (du) skaffar din egen hemförsäkring. Om du är en internationell student, kolla vad din försäkring från hemlandet täcker och också huruvida den mer allmängiltiga försäkring som du har via universitetet kan fungera som en slags hemförsäkring.

Skriftligt kontrakt

För att båda parter ska veta vad som gäller är det viktigt att ett hyreskontrakt skrivs – gärna som beskriver villkoren så utförligt som möjligt – på ett språk som båda förstår. Detta för att undvika missförstånd och konflikter i framtiden. Hyreskontraktet ska innehålla information om hyresperiod, hyra, deposition, vilka utrymmen som är tillgängliga för hyresgästen, hur utrymmena ska skötas, om det är tillåtet att ha husdjur och om det är tillåtet att röka i bostaden.

Sammanfattningsvis, som inneboende hyr man normalt sett ett rum i någons bostad och har delad tillgång till gemensamma utrymmen som kök och badrum. Som inneboende är man mer utsatt vad gäller rättigheter i och med att man bor i någon annans bostad. Det är därför viktigt att man är noga med att ha ett skriftligt kontrakt och att man har klara avtal om vad som gäller.

Som andrahandsuthyrare hyr man ut en komplett bostad till en andrahandshyresgäst, och denne har exklusiv och självständig rätt att nyttja utrymmet. Oavsett vilken typ av uthyrning det gäller är det viktigt att man är medveten om de regler och lagar som gäller, samt att man följer dessa för att undvika eventuella tvister eller problem i framtiden.

Uthyrning till inneboende

För några år sedan, när räntorna fortfarande var låga, började familjen Lartelius i Järfälla fundera på att hyra ut en del av sin villa för att skapa ekonomisk trygghet och för att öka pensionen på äldre dagar. När deras äldsta son flyttade ut ur källaren, bestämde de sig för att bygga om utrymmet där han hade bott.

De omvandlade gillestugan, hobbyrummet och matkällaren till en tvårumslägenhet med eget kök och badrum. Samtidigt anslöt de en ny ingång till lägenheten, som även fick tillgång till cirka 250 kvadratmeter av den totala tomtytan på 1 000 kvadratmeter.

Efter ungefär två år var arbetet klart och den första hyresgästen kunde flytta in. Caroline Lartelius säger att de är tacksamma för att de började tjäna pengar samtidigt som det ekonomiska läget förändrades drastiskt, vilket de inte hade kunnat förutse. Men det har också krävts hårt arbete för att uppnå detta.

Paret Lartelius har utfört det mesta av arbetet själva, vid sidan av arbetet som möbeltapetserare respektive webbutvecklare. De hyrde in ett företag för att göra själva ingången till lägenheten, men allt annat gjorde de själva.

Även om kostnaderna var överkomliga eftersom paret gjorde så mycket som de kunde själva, så blev det ändå ganska dyrt. När de satte upp en budget var målet att insatsen skulle vara återbetald på cirka 2,5 år. De ser det också som en ökning av fastighetens värde eftersom de kan erbjuda en ekonomisk möjlighet för nästa ägare.

En av de största utmaningarna var att våga ta steget och hyra ut. De var rädda att det skulle vara jobbigt att ha en ”okänd” person i källaren, men det har verkligen gått över förväntan. Ove Lartelius säger att en annan stor utmaning har varit att ha kontakt med kommunen eftersom de är mycket petiga med alla detaljer.

För familjen Lartelius har uthyrning blivit en bra möjlighet att skapa värde i något de äger utan att behöva involvera banken. De har insett vilken pengamaskin det kan vara om man har utrymmen att hyra ut. Ove Lartelius tror också att om man vågar kliva ur sin ”comfort zone” och är lite serviceinriktad, kan många få en extra inkomst genom uthyrning.

Deras exempel visar att om man är modig nog att kliva ur sin ”comfort zone” och är lite serviceinriktad finns det många möjligheter att skapa extra inkomster. Uthyrning har visat sig vara en fantastisk möjlighet att skapa värde i något man redan äger, utan att behöva involvera banken.

Tack vare familjen Lartelius initiativrikedom och arbetsvilja kan vi alla inspireras att hitta nya sätt att förbättra vår ekonomiska situation. Det är häpnadsväckande hur många möjligheter som finns när man vågar tänka utanför boxen och är öppen för förändring. Familjen Lartelius har med sitt exempel visat hur man kan använda sina befintliga resurser och egenskaper för att skapa en bättre ekonomisk situation och samtidigt ge värde till andra.

Om vi också funderar över våra egna bostäder, arbetsplatser och samhällen kan vi kanske hitta nya idéer och lösningar för att förbättra vår livskvalitet och bidra till en mer hållbar framtid. Kanske finns det oanvända utrymmen som kan omvandlas till gemenskapslokaler, kooperativa arbetsutrymmen eller miljövänliga trädgårdar. Genom att dela våra resurser och kompetenser kan vi inte bara spara pengar utan också skapa starkare, mer sammanlänkade samhällen.

Det är också viktigt att komma ihåg att vi inte behöver göra allt på egen hand. Samarbeta med vänner, grannar eller kollegor för att utbyta tjänster, dela arbetsbördan och stötta varandra på vägen mot en ljusare ekonomisk framtid. Genom att arbeta tillsammans kan vi övervinna utmaningar och lära av varandras erfarenheter, vilket i sin tur kan leda till ännu bättre lösningar.

Och glöm inte att fira framgångarna längs vägen! Varje steg i rätt riktning, oavsett hur litet det kan verka, är en triumf värd att uppmärksammas. Att fokusera på det positiva och uppmuntra varandra kommer att hålla motivationen uppe och inspirera oss att fortsätta sträva efter förbättring.

Så nästa gång du står inför en ekonomisk utmaning, ta en stund att reflektera över vad du kan göra med dina befintliga resurser och hur du kan använda din kreativitet för att skapa nya möjligheter. Och kom ihåg att varje steg framåt är en chans att lära, växa och bli starkare tillsammans.

5 enkla tips för att tjäna pengar på att hyra ut delar av ditt hem

Att hyra ut delar av ditt hem kan vara ett effektivt sätt att tjäna extra pengar. Det kan också vara en utmärkt lösning om du har ett extra rum som du inte använder. Men att hyra ut delar av ditt hem kräver noggrann planering och förberedelser.

Börja tjäna extra pengar idag

Det första steget blir att bestämma vad du vill hyra ut. Det kan vara ett extra sovrum, en källare eller ett garage. Bor du i en brf är det klokt att först höra med fastighetsägaren om vad som är tillåtet enl föreningens stadgar m.m.

Bor du i eget hus bör du förts stämma av med din hemkommun. Detta för att det kan vara så att det inom vissa kommuner råder speciella regler.

När du väl vet vad du kan hyra ut, är det dags att tänka på vem du vill hyra ut till. Det är viktigt att hitta pålitliga inneboende som du kan lita på att betala hyran och ta hand om ditt hem. Det finns flera sätt att annonsera ut sina ytor  t.ex.  Airbnb och Blocket.se.

Uthyrning till inneboende

Att hyra ut till inneboende kan vara ett bra alternativ om du vill ha en stabil hyresgäst under en längre tid. Det kan också vara en mer flexibel lösning om du vill ha möjlighet att hyra ut på kort sikt. När du hyr ut till inneboende är det viktigt att ha ett skriftligt avtal som beskriver villkoren för uthyrningen.

För att undvika problem med hyresgästen är det viktigt att tydligt definiera vilka utrymmen som är tillgängliga för användning, och vilka regler som gäller för användning av delade utrymmen som kök och badrum. Det kan också vara en bra idé att sätta upp en tidsgräns för hur länge inneboende kan bo hos dig.

Hur man annonserar att man hyr ut delar av sitt hus

När du har bestämt vad du vill hyra ut och till vem är det dags att annonsera. Det finns flera webbplatser där du kan annonsera din uthyrning, inklusive Blocket.se och Airbnb. När du annonserar, se till att inkludera detaljerad information om rummet eller utrymmet som du hyr ut, samt information om hyran och eventuella depositioner.

Det är också viktigt att ta bra bilder av ditt utrymme för att locka potentiella hyresgäster. Tänk på att ha rena utrymmen och bra ljus när du tar dina bilder.

Uthyrning av ett extra rum: Så här mycket kan du tjäna

Att hyra ut ett extra rum kan vara ett effektivt sätt att tjäna extra pengar. Priserna varierar beroende på var i landet du bor och vilka bekvämligheter som erbjuds och hur stor ytan är som du hyr ut. Enligt Blocket.se kan du förvänta dig att tjäna mellan 3000-7000 kr per månad på att hyra ut ett rum på upp till 25 kvm.

Det är viktigt att undersöka priser i ditt område för att säkerställa att du inte tar för mycket betalt eller för lite. Du kan också överväga att ta ut en deposition för att skydda dig själv mot skador eller obetalda räkningar.

Saker att tänka på när du hyr ut delar av ditt hem

Att hyra ut delar av ditt hem kan vara en effektiv och enkel metod att tjäna extra pengar, men det finns också några saker du bör tänka på för att skydda dig själv och ditt hem. Innan du hyr ut, se till att du har rätt tillstånd från fastighetsägaren eller kommunen.

Det är också viktigt att ha en tydlig hyresavtal som definierar vilka utrymmen som hyrs ut och vilka regler som gäller för användning av delade utrymmen. Tänk på att ta en deposition för att skydda dig mot skador eller obetalda räkningar.

Slutligen, se till att du har tillräckligt med försäkringsskydd för att täcka eventuella skador eller problem som kan uppstå under uthyrningen. Genom att följa dessa enkla tips kan du säkerställa en framgångsrik och säker uthyrning av delar av ditt hem.

FAQ

Hur kan jag använda min befintliga bostad för att skapa intäkter.

Svar: Tänk kreativt och överväg att hyra ut en del av din bostad, omvandla oanvända utrymmen till uthyrningsbara ytor eller skapa kooperativa arbetsutrymmen. Detta kan hjälpa dig att generera en sidoinkomst och skapa ekonomisk trygghet.

Vad bör jag tänka på innan jag hyr ut en del av min bostad?

Svar: Ta reda på vilka regler och krav som gäller för din kommun och följ dem noggrant. Det kan innebära att ansöka om bygglov, uppfylla tekniska krav och säkerställa att bostaden är lämplig för uthyrning.

Är det lagligt att hyra ut delar av mitt hem?

Svar: Det beror på var du bor och vad ditt avtal med fastighetsägaren eller kommunen säger. Innan du hyr ut, se till att du har rätt tillstånd och att du förstår vad som är tillåtet enligt ditt avtal.

Kan jag hyra ut på kort sikt?

Svar: Ja, du kan hyra ut på kort sikt genom webbplatser som Airbnb. Tänk på att det kan finnas vissa restriktioner eller krav på tillstånd i vissa kommuner.

Hur hittar jag pålitliga inneboende?

Svar: Det finns flera sätt att hitta inneboende, inklusive sociala medier, annonseringswebbplatser som Blocket.se och rekommendationer från vänner och familj. När du väljer inneboende, se till att du träffar dem personligen och genomför en bakgrundskontroll för att säkerställa att de är pålitliga.

Vilken typ av hyresavtal bör jag ha?

Svar: Det är viktigt att ha ett skriftligt hyresavtal som definierar vilka utrymmen som hyrs ut, hyresbeloppet och eventuella regler och begränsningar. Se till att både du och din hyresgäst undertecknar avtalet.

Hur mycket kan jag förvänta mig att tjäna på att hyra ut ett extra rum?

Svar: Priserna varierar beroende på var i landet du bor och vilka bekvämligheter som erbjuds. Enligt Blocket.se kan du förvänta dig att tjäna mellan 3000-7000 kr per månad på att hyra ut ett rum.

Ska jag ta ut en deposition?

Svar: Ja, det kan vara en bra idé att ta ut en deposition för att skydda dig själv mot skador eller obetalda räkningar. Se till att definiera depositionen i hyresavtalet.

Vad ska jag tänka på när jag annonserar min uthyrning?

Svar: Se till att inkludera detaljerad information om rummet eller utrymmet som du hyr ut, inklusive hyresbelopp och eventuella begränsningar eller regler. Ta också bra bilder av ditt utrymme för att locka potentiella hyresgäster.

Vilka regler ska jag sätta upp för delade utrymmen som kök och badrum?

Svar: Det är viktigt att definiera tydliga regler för användning av delade utrymmen för att undvika problem med hyresgästen. Se till att beskriva vilka utrymmen som är tillgängliga för användning och vilka regler som gäller för användning av dessa utrymmen.

Vad ska jag göra om min hyresgäst inte betalar hyran?

Svar: Se till att ha en tydlig hyresavtal som beskriver vilka konsekvenser det finns om hyran inte betalas i tid. Om hyresgästen inte betalar hyran i tid, kontakta dem och försök lösa problemet. Om problemet inte kan lösas, överväg att avsluta uthyrningen.

Hur skyddar jag mitt hem under uthyrningen?

Svar: Se till att ha tillräckligt med försäkringsskydd för att täcka eventuella skador eller problem som kan uppstå under uthyrningen. Ta också ut en deposition för att skydda dig själv mot skador eller obetalda räkningar.

Slutkommentar

Att hyra ut delar av ditt hem kan vara ett effektivt sätt att tjäna extra pengar. Men tänk på att se till att du har tillräckligt med försäkringsskydd och att du har tillstånd från fastighetsägaren eller kommunen innan du hyr ut.

Läs mer om: Sälja Bostaden

 

Läs mer om: Guiden att köpa bostad