• Bostad
  Bostad
 • Bygg & Renovering
  Bygg & Renovering
 • Elektriker
  Elektriker
 • Flytt & Transport
  Flytt & Transport
 • Handyman
  Handyman
 • Måleri & Tapet
  Måleri & Tapet
 • Rör, VVS
  Rör, VVS
 • Städ
  Städ

Bostadsrättsförening konkurs


Bostadsrättsförening konkurs

 

Vad händer bostadsrättsförening konkurs

Är allt förlorat?

Om din bostadsförening går i konkurs kan det medföra en rad olika konsekvenser.

 •  En konkursförvaltare tar då hand om föreningens tillgångar och använder dem för att betala föreningens skulder. Konkurs innebär en ekonomisk förening avslutas genom att föreningens alla tillgångar tas om hand och används för att betala av skulder
 • Vilket bl.a. innebär att medlemmarna blir tvungna att betala bostadsavgifter direkt till konkursförvaltaren
 • Att föreningens tillgångar såsom bostadslägenheter, byggnader, mark eller andra finansiella tillgångar kan försäljas.
 • Att föreningens lån kan övertas av en kreditgivare, att kostnader för underhåll och renovering av bostäderna inte längre kan betalas.
 • Att man kan bli uppsagd i.o.m. borätten i fastigheten förverkas.

Om din bostadsförening går i konkurs

Om din förening går i konkurs innebär det att den inte längre kan sköta sina åtaganden. Såsom förvalta ekonomin eller betala räkningar. I stället för att föreningen tar hand om bostadsrättsägarnas intressen och behov kommer den vara tvungen att ta hand om kreditorernas intressen.

I de flesta fall kommer en bostadsförening som går i konkurs att överlämnas till en förvaltare som kommer att ta över ansvaret att förbättra föreningens ekonomiska situation. Förvaltaren kommer att arbeta med att betala avskrivningar och andra skulder, förhandla med kreditorer och försöka att hitta lösningar som är fördelaktiga för alla parter.

En konkurs kan det ha stora konsekvenser för dig som bostadsrättsägare. Det kan innebära att din bostadsrättsavgift ökar för att täcka kostnaderna för att betala kreditorerna, eller att föreningen tvingas sälja bostadsrätter för att få in pengar. Om detta sker kan du tvingas att flytta eller att sälja din bostad för att undvika att tvingas betala skulder som inte är dina.

Om bostadsföreningen har ett försäkringsskydd kan de kanske få ersättning för de skulder som inte kan betalas. I så fall kan det innebära att bostadsrättsägarna inte behöver betala för skulder som inte är deras. Det är dock mycket som spelar in och det är viktigt att du tar reda på vad som gäller för din bostadsförening om den går i konkurs.

Bostadsrättsförening i konkurs

Vad händer nu?

1. Kontakta en advokat som specialiserar sig på bostadsföreningar för att förstå din situation.

2. Ställ frågor om bostadsrättsföreningens ställning och om du har några rättigheter som medlem.

3. Samla in alla dokument som är relevanta för bostadsföreningens konkurs, såsom balansräkningar, bokföring och andra ekonomiska uppgifter.

4. Följ alla föreskrifter och instruktioner från auktoriserad konkursförvaltare.

5. Var beredd att samarbeta med andra medlemmar i bostadsföreningen för att hitta lösningar som är fördelaktiga för alla.

6. Följ alla lagar och föreskrifter som reglerar bostadsföreningar.

7. Var beredd att ta ansvar för att försöka lösa problemen, såsom att betala förfallna avgifter och annat som krävs.

8. Kontakta lokala myndigheter eller andra relevanta organisationer för att få hjälp och rådgivning.

Bostadsrättsförening i konkurs

Orsaker till konkurser

Enligt statistik från Riksbyggen gick 82 bostadsrättsföreningar i konkurs under 2020 i Sverige, vilket är en ökning från 2019 då det var 67 föreningar. Denna ökning kan bero på flera faktorer, bland annat den pågående pandemin som har påverkat ekonomin negativt och ökat risken för obetalda avgifter.

En vanlig orsak till konkurs är bristande ekonomisk styrning och ledning. Det är viktigt att föreningen har en välplanerad och transparent ekonomisk strategi, och att den håller sig inom de ekonomiska ramarna. Om det uppstår problem med betalning av medlemsavgifter, räntor och lån kan föreningen snabbt hamna i ekonomisk kris.

En annan faktor är bristande underhåll av fastigheten. En förening som inte ser till att fastigheten underhålls ordentligt riskerar att drabbas av allvarliga problem och kostsamma reparationer i framtiden. Det är därför viktigt att föreningen har en plan för regelbundet underhåll och renovering av fastigheten.

En tredje orsak är rättsliga tvister. Tvister kan uppstå på grund av olika orsaker, till exempel brister i fastigheten, oenighet mellan medlemmar eller mellan föreningen och dess medlemmar. Om tvisten inte löses på ett effektivt sätt kan det leda till att föreningen drabbas av höga rättsliga kostnader och förluster.

För att undvika problemen det viktigt att föreningen har en effektiv ledning och ekonomisk styrning. Detta innebär att föreningen måste ha en klar och tydlig ekonomisk strategi, som inkluderar en plan för underhåll av fastigheten och en plan för att hantera eventuella tvister. Föreningen måste också se till att medlemsavgifterna betalas i tid och att medlemmarna är engagerade och informerade om föreningens arbete. Bolån, räntor amorteringar.

Under de senaste åren har flera bostadsrättsföreningar i Sverige hamnat i ekonomiska problem och tvingats ansöka om konkurs. Ett av de mest kända fallen är Brf Viva i Göteborg som gick i konkurs 2019. Föreningen hade då 168 lägenheter och över 400 medlemmar. Orsaken till konkursen var bristande underhåll av fastigheten och höga kostnader för att åtgärda problemen när de väl uppstod. En annan faktor som bidrog till konkursen var att föreningen hade en hög skuldsättning.

Ett annat känt fall är Brf Årsta Utsikt i Stockholm som gick i konkurs 2016. Föreningen hade 166 lägenheter och var i stort behov av renovering och underhåll av fastigheten. Enligt en granskning som gjordes av tidningen Hem & Hyra hade föreningen även en ovanligt hög belåning och bristande kontroll av ekonomin.

En analys av dessa och andra liknande fall visar att den vanligaste orsaken till konkurs bland bostadsrättsföreningar är bristande underhåll och höga kostnader för att åtgärda problemen när de väl uppstår. Det är viktigt att bostadsrättsföreningar har en långsiktig plan för underhåll och renovering av fastigheten samt en god ekonomisk styrning för att undvika ekonomiska problem.

En mer aktuell faktor som kan påverka en bostadsrättsförenings ekonomi är förändringar i ränteläget. Om räntan höjs kan det öka föreningens kostnader och göra det svårare att betala av lån och skulder. Det är därför viktigt att ha en god ekonomisk planering och säkerställa att föreningen har tillräckliga resurser för att hantera eventuella förändringar i ränteläget.

Sammanfattningsvis är det viktigt att bostadsrättsföreningar har en långsiktig plan för underhåll och renovering av fastigheten samt en god ekonomisk styrning för att undvika ekonomiska problem och risken för konkurs. Det är också viktigt att ha tydliga regler och riktlinjer för hur konflikter ska hanteras i föreningen och att säkerställa att föreningen har tillräckliga resurser för att hantera

Kan jag bli av med min bostadsrätt?

När konkursen är ett faktum kan det innebära en oerhörd stress för de boende som står inför förlusten av sitt hem. Men vad händer egentligen när en bostadsrättsförening går i konkurs och vad kan man göra för att försöka rädda sin bostadsrätt?.

En möjlighet är att bostadsrättshavarna går samman och bildar en ny förening för att köpa fastigheten från konkursförvaltaren.

Steg som kan vidtas för att minimera förlusten

Det finns vissa steg som kan vidtas för att minimera förlusten.

 1. Kontakta konkursförvaltaren: Det är konkursförvaltare som ansvarar för att hantera dess tillgångar och skulder. Kontakta förvaltaren så snart som möjligt för att få information om vad som händer med föreningen och dess fastigheter.
 1. Ta reda på din bostadsrättsstatus: Om du äger en bostadsrätt i föreningen är det viktigt att ta reda på din status. Om du har full äganderätt har du rätt att sälja din bostadsrätt och behålla vinsten efter att eventuella skulder har betalats av. Om du har en så kallad nyttjanderätt innebär det att du har rätt att bo i bostadsrätten, men inte att sälja den.
 1. Kontakta din bank: Om du har ett bostadslån bör du kontakta din bank så snart som möjligt för att diskutera dina möjligheter. Det kan finnas olika alternativ, till exempel omstrukturering av lånet eller förlängning av återbetalningstiden, som kan hjälpa dig att behålla din bostad.
 1. Sök hjälp från en juridisk expert: Att hantera en konkurs kan vara komplicerat och det kan vara till stor hjälp att anlita en erfaren jurist som kan hjälpa dig att navigera genom processen. En jurist kan hjälpa dig att förstå dina rättigheter och möjligheter, och hjälpa dig att ta de rätta stegen för att skydda din bostad.
 1. Försök sälja din bostadsrätt: Om du har full äganderätt till din bostadsrätt kan du försöka sälja den för att minimera dina förluster. Det kan dock vara svårt att hitta en köpare under en konkurs, så det kan vara till hjälp att arbeta med en fastighetsmäklare som specialiserar sig på denna typ av försäljning.

Det finns ingen garanti för att du kommer att kunna behålla din bostad om din bostadsrättsförening går i konkurs. Men genom att ta ovanstående steg kan du öka dina chanser att minimera förlusten och hitta en lösning som fungerar för dig.

Vad händer om jag vägrar lämna bostaden

Om du vägrar lämna ifrån dig din bostad efter en konkurs kan du räkna med att bli vräkt. En konkursförvaltare eller en bostadsrättsförening kan ansöka om att få en vräkningsdom från tingsrätten. Därefter skickas en polispatrull för att vräka dig från bostaden.

Att stanna kvar i en bostad efter en konkurs kan också innebära att du begår brott mot lagen. Om du inte betalar hyran kan det räknas som ett hyresbrott och om du stjäl el eller vatten kan det räknas som ett brott mot lagen om otillåten omhändertagande av elleverans. Det är därför viktigt att du lämnar bostaden frivilligt och i god tid för att undvika problem.

Om du har ingen stans att ta vägen kan du kontakta socialtjänsten i din kommun. De har ansvar för att hjälpa dig att hitta en tillfällig bostad om du hamnar på gatan. Det kan också finnas organisationer eller föreningar som kan hjälpa dig att hitta en plats att bo på. Det är viktigt att du tar kontakt med någon så snart som möjligt för att undvika att hamna utan tak över huvudet.

Att rädda sin bostadsrätt i samband med en konkurs kan vara svårt, men det finns vissa åtgärder som kan vidtas för att öka chanserna att behålla bostaden. Om man exempelvis bor i en bostadsrättsförening kan man försöka få medlemmarna att enas om att ta över förvaltningen av föreningen. Detta kan ge medlemmarna bättre kontroll över ekonomin och minska risken för konkurs.

En annan möjlighet är att kontakta konkursförvaltaren och försöka förhandla om att ta över bostadsrätten själv. Detta kan kräva att du själv har ekonomiska resurser att betala av eventuella skulder och räntor. Det är dock viktigt att ha i åtanke att detta sällan är möjligt och att man därför bör vara beredd på att flytta.

Sammanfattningsvis är det viktigt att man lämnar bostaden frivilligt vid en konkurs och att man tar kontakt med socialtjänsten eller andra organisationer om man hamnar utan tak över huvudet. Att rädda sin bostadsrätt kan vara svårt, men det finns vissa åtgärder som kan vidtas för att öka chanserna att behålla bostaden.

Läs mer om vad som händer på bostadsmarknaden: Så granskar du ekonomin i en brf.

Läs om utmaningar med att sälja: Sälja bostaden.